Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОКУПКА НА БИЛЕТИ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ

Настоящите Общи условия за покупка на билети по електронен път (по-долу за краткост „Общите условия“) се прилагат към всички договори за покупко-продажба на билети, сключени по електронен път чрез интернет страницата www.ipass.bg, която се оперира и поддържа от “Айпас” ЕООД.

I. ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА БИЛЕТИТЕ, ПРЕДМЕТ НА ПРОДАЖБА

Чл.1. (1) Предмет на договорите за покупко-продажба, сключвани посредством интернет страницата www.ipass.bg, са билети за спортни и развлекателни събития, конференции и други организирани мероприятия (по-долу наричани „събитията“ или „събитието“).

(2) На интернет страницата www.ipass.bg се публикува основна информация за всяко отделно организирано Събитие, съдържаща името на организатора на Събитието, изпълнителите, датата, часа и мястото на провеждане на Събитието и др.

(3) Продаваните билети по своята същност представляват ценни книги, които дават право на лицето, което ги държи, да посети съответното събитие.

II. ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

Чл.2. (1) Билетите се продават чрез системата за продажби на “Айпас” ЕООД, дружество с ограничена отговорност, регистрирано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 831635354, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. “Евлоги Георгиев” №38(по-нататък в Общите условия наричано “Айпас” ЕООД).

(2) При продажбата на билетите “Айпас” ЕООД действа от името и за сметка на съответния организатор на събитието (вж. Част III по-долу).

(3) Адресът на мястото, където “Айпас” ЕООД осъществява стопанската си дейност, съвпада с адреса на управление, посочен в горната ал. 1. “Айпас” ЕООД e търговско дружество, регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност.

(4) Данните за контакт на “Айпас” ЕООД са както следва: интернет страница www.ipass.bg, адрес на електронна поща [email protected].

III. ОРГАНИЗАТОРИ НА СЪБИТИЯТА. ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ НА ЛИЦАТА, ОТ ИМЕТО НА КОИТО ДЕЙСТВА “Айпас” ЕООД

Чл.3. (1) Развлекателните събития, за които се продават билети по електронен път чрез интернет страницата www.ipass.bg, се организират от трети лица, различни от продавача на билетите “Айпас” ЕООД. Тези трети лица, наричани по-долу „Организаторите“, имат задължението да осигурят на държателите на билетите достъп до съответното събитие и отговарят за навременното провеждане на събитието и обещаното качество на развлекателната услуга.

(2) Организаторите определят мястото и времето на провеждане на събитието, цената на билетите и всички други характеристики и условия, при които ще се проведе събитието, в това число условията, при които ще извършват евентуални промени в участниците във фестивали, включително хедлайнери, ценови промени, както и промени свързани с дата, час и мястото на провеждане на дадено събитие и начина на уведомяване на клиентите за настъпилите промени.

(2) Ако Организаторът не изпълни своите задължения във връзка с дадено събитие, включително ако Организаторът отмени събитието, последният по закон е пряко отговорен пред лицата, закупили билетите, за обезщетяването им и за връщането на платените суми (вж. Част IX. „Отмяна на събитие. Връщане на платената цена“).

(3) Организаторът на събитието възлага на “Айпас” ЕООД разпространието и продажбата на билетите за съответното събитие, като при продажбата на билетите “Айпас” ЕООД действа от името и за сметка на съответния Организатор на събитието.

(4) Наименованието на Организатора на съответното събитие и седалището и адреса на управление на последния се публикуват на интернет страницата www.ipass.bg, в описанието на съответното събитие. Наименованието на Организатора е отпечатано на билета за събитието.

IV. ПОРЪЧКА НА БИЛЕТ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.4. (1) Чрез извършването на поръчка на билет през интернет страницата www.ipass.bg клиентът прави изявление на сключване на договор за покупка на билет по електронен път по смисъла на Закона за електронната търговия. Това изявление обвързва клиента, като поръчката не може да бъде отказвана или променяна.

2) За покупка на билет през интернет страницата www.ipass.bg е необходимо клиентите да изпълнят следните 8 стъпки:

Стъпка 1 – Избор на Събитие или спектакъл

Стъпка 2 – Избор на билети

Стъпка 3 – Логин / Регистрация

Стъпка 4 – Попълване на адрес за доставка, ако той е различен от домашния.

Стъпки 5 & 6 – Избор на метод на плащане и доставка

Стъпка 7 – Преглед на заявката – Потвърждение

Стъпка 8 – Покупка

(2) След успешното подаване на заявката, клиентът получава имейл от “Айпас” ЕООД, с който се потвърждава получаването на изявлението за сключване на договора за покупка на билет по електронен път.

3) Подробно описание на всяка от стъпките по ал. 2 клиентите могат да открият на интернет страницата на www.ipass.bg.

(4) Поръчаните билети могат да бъдат заплатени от клиента по следните начини:

Осъществено от :”Айпас” ЕООД, посредством електрона разплащателна система имплементирана на www.ipass.bg, и на касите на “Айпас” ЕООД. Задължаването на картата се осъществява в лева.

ВАЖНО ИЗИСКВАНЕ: При плащане на билета с кредитна или дебитна карта, билетът трябва да бъде получен лично от картодържателя, направил плащането. В противен случай “Айпас” ЕООД има право да изиска допълнителни документи и да анулира поръчката, ако тези документи не бъдат предоставени.

VI. ДОСТАВКА И ПОЛУЧАВАНЕ НА БИЛЕТИТЕ

Чл.5. (1) Поръчаните билети могат да бъдат доставени на адрес, посочен от клиента, или да бъдат получени на място в централния офис на “Айпас” ЕООД при условията на ал. 4 и 5 по-долу- ако за конкретното събитие ома издадени такива, в противен случай, клиента получава електронен билет само.

(2) За доставката на билетите “Айпас” ЕООД използва куриерските услуги на „Спиди“ АД с интернет страница http://www.speedy.bg/. Доставката се заплаща от клиента.

(3) Поръчаните билети се доставят в рамките на работната седмица, от 9:00 ч. до 18:00 ч., в срок до 5 работни дни от датата на поръчката, когато избраните начини на плащане са с наложен платеж или с кредитна/дебитна карта, респективно 5 работни дни, считано от датата, на която дължимото плащане е получено по сметката на “Айпас” ЕООД – при избрано плащане по банков път. При по-голяма натовареност на “Айпас” ЕООД или на доставчика срокът на доставка може да бъде и по-голям от срока по предходното изречение, до не повече от 15 работни дни. Почивните дни и официалните празници не са включени в посочените срокове. Ако доставката не бъде извършена в упоменатите срокове, препоръчително е клиентите да се свържат с “Айпас” ЕООД на предоставения имейл на страницата на www.ipass.bg, за да бъде проверен статуса на пратката. Проверката се извършва по номера на покупката, посочен в имейла, получен в потвърждение за успешно извършената покупка.

(4) Билети, заплатени  с кредитна или дебитна карта се получават в електронен вариант на имейл на клиента, или могат да бъдат предоставени на всяка каса на Айпас ЕООД.

(5) При получаване на билетите картодържателят, заплатил билетите, е задължен да удостовери самоличността си пред служителите на “Айпас” ЕООД чрез представяне на лична карта.

VII. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПАЗЕНЕ И ПОКАЗВАНЕ НА БИЛЕТИТЕ. ПРАВИЛА ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪБИТИЯТА

Чл.6. (1) При напускане на залата по време на дадено събитие, връщането обратно става само срещу показване на ел. билет. Не се възстановяват суми за откраднати, изгубени или повредени от клиента билети.

(3) При покупка на билет посетителят се задължава да спазва правилника за вътрешния ред, установен от Организатора за съответното събитие. Нарушаване на правилника за вътрешния ред и злоупотребата с билета може да бъдат наказани с предупреждение за напускане на залата.

(4) “Айпас” ЕООД предупреждава, че в общия случай правилниците за вътрешния ред на организаторите забраняват използването на звукозаписни уреди, фотоапарати и видеокамери по време на събитията.

Малолетни и непълнолетни посетители на Събитията

Чл.7. (1) На основание чл. 8, ал. 3, 4 и 7 от Закона за закрила на детето и във връзка с разпоредбите на Наредбата за специализирана закрила на деца на обществени места, малолетните и непълнолетните посетители на обществени места, включително на провежданите събития, трябва да бъдат придружавани от своите родители, настойници, попечители или други пълнолетни лица, които полагат грижи за детето, както следва:

1. лица под 14-годишна възраст трябва да бъдат придружавани на събитията след 20:00 ч.;

2. лица, навършили 14-годишна възраст, но ненавършили 18-годишна възраст трябва да бъдат придружавани на събитията след 22:00 ч.

(2) Когато придружител на малолетното или непълнолетното лице е пълнолетно лице, различно от техен родител, настойник или попечител, последното е длъжно да представи декларация-съгласие за присъствието на детето на събитието, издадена на името на пълнолетния придружител и съдържаща нотариално заверени подписи на родителите, респективно на настойниците или попечителите.

(3) Клиентите следва да имат предвид, че е възможно отделните Организатори на събитията да поставят специфични ограничения по отношение на възрастта на допусканите посетители. Поради съдържанието на определена продукция нормативен акт може да забранява допускането на лица под определена възраст. При закупуване на билети за непълнолетни посетители, клиентът е длъжен да провери предварително при съответния Организатор дали на събитието се допускат малолетни и/или непълнолетни посетители.

VIII. ОТКАЗ ОТ ЗАКУПЕНИ БИЛЕТИ

Чл.8. (1) Съгласно чл. 57, т. 12 от Закона за защита на потребителите разпоредбите на чл. 50 - 56 за правото на отказ на потребителя от договора от разстояние в 14-дневния период за размисъл не се прилагат по отношение на предоставянето на услуги, свързани с развлекателни дейности. Във връзка с посоченото правно основание клиентите нямат право на отказ от закупените по електронен път билети за развлекателни събития.

IX. ОТМЯНА НА СЪБИТИЕ. ВРЪЩАНЕ НА ПЛАТЕНАТА ЦЕНА

Чл.11. (1) В случай на отмяна на събитие Организаторът на събитието носи отговорност за връщането на сумите, платени за билетите, и за обезщетяването на лицата, претърпели вреди поради отмяната на събитието. Отмяната на събитието представлява неизпълнение от страна на Организатора на поетото задължение за осигуряване на заплатената развлекателна услуга.

(2) Наименованието на Организатора на съответното събитие и седалището и адреса на управление на последния се публикуват на интернет страницата www.ipass.bg, в описанието на съответното събитие. Наименованието на Организатора е отпечатано на билета за събитието.

(3) При продажбата на билетите “Айпас” ЕООД действа от името и за сметка на съответния Организатор на събитието. “Айпас” ЕООД няма задължения по отношение на организирането на събитията и тяхното навременно провеждане и не носи отговорност за качеството на предоставената развлекателна услуга.

(4) Цената на закупените билети се възстановява от “Айпас” ЕООД, само когато Организаторът е възложил на “Айпас” ЕООД да извърши това възстановяване от името и за сметка на самия Организатор и при условия и ред, определени от Организатора.

(5) В случай, че Организаторът е възложил на “Айпас” ЕООД връщането от името на Организатора на платената цена на билетите, възстановяването на сумите се извършва по ред и в срокове, определени от Организатора и обявени на интернет страницата на “Айпас” ЕООД. В тези случаи на клиентите се възстановява сумата, отпечатана на лицевата страна на билета, като възстановяването става по следните начини:

1. Билети, закупени на каса на “Айпас” ЕООД или EasyPay, се връщат на мястото, откъдето са закупени;

2. Билетите, закупени чрез интернет страницата www.ipass.bg, могат да бъдат върнати дистанционно – чрез изпращане на билета по куриер до адреса на управление на “Айпас” ЕООД или сканирани на email адрес [email protected], като сумата може да бъде само възстановена по картата, използвана за закупуване на билетите.

(6) При отказ от страна на Организатора да възстанови сумите, платени за билетите, клиентите могат да отправят исканията си за възстановяване на платената цена директно към Организатора на неговия адрес на управление, посочен в описанието на събитието, или да подадат жалба срещу Организатора пред компетентните държавни органи.

X. СЪГЛАСИЕ ЗА ЗАСНЕМАНЕ

Чл.12. С приемането на настоящите Общи условия клиентите изразяват своето съгласие при предаване на събитието по телевизията да бъдат заснемани с всички технически средства и направените по време или във връзка със събитието записи да бъдат използвани безвъзмездно, без ограничение на време и място.

XI. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл.13. (1) “Айпас” ЕООД с регистриран като администратор на лични данни по смисъла за Закона за защита на личните данни и в изпълнение законовите си задължения предприема необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

(2) С приемането на настоящите Общи условия клиентите изразяват своето съгласие “Айпас” ЕООД да събира, обработва и съхранява предоставените от тях лични данни и да ги използва за целите на изпълнението на сключените договори за покупка на билети. XII. ИЗВЪНСЪДЕБНО РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ Чл. 14. Потребителите имат достъп до извънсъдебни процедури за разрешаване на спорове със съдействието на органи за алтернативно решаване на спорове. Компетентни по спорове относно закупени билети онлайн са общите помирителни комисии. (2) За улеснение на достъпа до алтернативно решаване на спорове онлайн, на www.ipass.bg е публикуван линк към платформата на ЕС за онлайн решаване на спорове /озаглавен "Онлайн решаване на спорове"/. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.15. (1) “Айпас” ЕООД не носи отговорност за валидността и автентичността на билетите, закупени на място, различно от интернет страницата и касите на “Айпас” ЕООД и партньорските каси в мрежата на “Айпас” ЕООД. В тази връзка “Айпас” ЕООД съветва клиентите си да купуват билетите си само от оторизираните с права каси или посредством интернет страницата www.ipass.bg. При никакви условия от клиентите не може да бъде изисквана по-висока цена от сумата, посочената на лицевата страна на билета.

(2) “Айпас” ЕООД предупреждава, че при провеждане на концерти поради силата на звука съществува опасност от слухови или други здравословни увреждания.

Приемането на настоящите Общите условия от страна на клиента ги прави неразделна част от договора за покупка на билети по електронен път, който се сключва между “Айпас” ЕООД и клиента чрез поръчката на билети чрез интернет страницата www.ipass.bg.

 

“Айпас” ЕООД ВИ ЖЕЛАЕ ПРИЯТНО ЗАБАВЛЕНИЕ!